V&Z-Automobile GmbH

V&Z-Automobile GmbH

Правила

Правила кои важат за нашиот  Веб Огласник

Де е дозволено да се користи спамови и ботови

Не дозволуваме Навреди на Етнички и политички цели

Олгасот е дозволен за секоја Нација и генерација

Не дозволуваме порнографски фотографии  Секој оглас кој ке биде забележан со порнографска содржина или слично ке биде остранет од Нашиот тим и профилот ке биде блолиран

Не е дозволено да се огласува еден исти оглас повеќе пати доколку не му е поминал време траењето од 90дена од денот на објавување

Не е дозволено користење на лажни податоци , доколку се забележат лазни податоци или лажни огласи истите ке бидат остранети

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила која се односе на нашег веб оглашивача

 

Дозвољено је користити нежељену пошту и ботове

Не дозвољавамо увреде етничким и политичким циљевима

Олгас је дозвољен сваком народу и генерацији

Не дозвољавамо порнографске фотографије Из нашег тима биће уклоњена било каква реклама која ће бити обележена порнографским садржајем или сличним, а профил ће бити блокиран

Није дозвољено неколико пута рекламирати исти оглас ако није прошло 90 дана од дана објављивања.

Није дозвољено коришћење лажних података, уколико се примете лажни подаци или лажне рекламе, они ће бити уклоњени.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Правила, приложими към нашия уеб рекламодател

Допустимо е използването на спам и ботове

Не допускаме обиди към етнически и политически цели Олгас е разрешен за всеки народ и поколение

Не допускаме порнографски снимки Всяка реклама, която ще бъде отбелязана с порнографско съдържание или подобна, ще бъде премахната от нашия екип и профилът ще бъде блокиран

Не е позволено рекламирането на една и съща реклама няколко пъти, ако времето от 90 дни от деня на публикуването не е изтекло.

Не е позволено да се използват неверни данни, ако бъдат забелязани неверни данни или невярна реклама, те ще бъдат премахнати.